Danas je u Direkciji Rudarskog basena „Kolubara”, u Lazarevcu, održan sastanak predstavnika nemačkog „Tisen Krupa” na čelu sa Tomasom Jabsom, potpredsednikom holdinga „Tisen Krupa” za rudarstvo, predstavnika JP „Elektroprivreda Srbije” i RB „Kolubara”.

Renomirani nemački proizvođač rudarske opreme i najveći srpski proizvođač uglja godinama unazad sarađuju odlično, a cilj današnjeg sastanka, kao i prethodnih koji su održani u proteklom periodu, je unapređenje partnerske saradnje.

Na današnjem sastanku se govorilo o bageru 740L koji je za potrebe RB „Kolubara” izradio „Tisen Krup”, o dinamici realizacije montaže rotornog bagera kapaciteta 6600 koji je planiran za rad u okviru BTO (bager-traka-odlagač) sistema za proizvodnju otkrivke na kopu Polje „C“.  Izrada i montaža ovog bagera su jedan od paketa dela projekta„Zaštita i unapređenje životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu”. Ovaj projekat vredan je 182 miliona evra, a finansira se kreditnim sredstvima EBRD i KfW banke i sopstvenim sredstvima JP EPS.Takođe govorilo se i on potencijalima za poboljšanje i povećanje obima saradnje kada je reč o izradi rezervnih delova za rudarsku opremu.

Sastanku je u ime JP EPS prisustvovao je Slobodan Mitrović, izvršni direktor za proizvodnju uglja sa saradnicima, a RB „Kolubara” predstavaljali su direktor Milorad Grčić, zamenik direktora Mihailo Petrović i predstavnici menadžmenta privrednog društva i ogranka „Metal”.

Tokom dvadesetdruge nedelje projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

U protekloj nedelji zabeleženo je otežano ispumpavanje zbog loših vremenskih uslova i obilnih padavina. Velike količine kiše su podigle nivo vode u eksploatacionom polju „Tamnava-Istoka”, pa je kapacitet ispumpavanja na „Zapadnom polju” morao biti usporen u tom periodu.

Završena je analiza uzoraka sedimenata sa poplavljenog kopa. Uzorke su pregledali stručnjaci Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i nisu zabeležena prekoračenja graničnih vrednosti.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

U dvadesetdrugoj nedelji nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

U dvadesetprvoj nedelji projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.
Vrši se redovan eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nastavljeno je i aktivno skladištenje oslobođene drvne mase u magacine koji su predviđeni za ove namene. U toku su aktivnosti na poslovima zbrinjavanja svih vrsta sa licenciranim i ovlašćenim operaterima.
Vrši se stalan monitoring sprovođenja skladištenja svih vrsta otpada sa lokacije ispumpavanja. Nije bilo nikakvih odstupanja u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima.
Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.
Redovno se vrši ažuriranje i intenzivna  kontrola aktivnosti ispumpavanja i svih dokumenata i zapisa u okviru monitoringa. Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje Beograd vrše redovne kontole vode za piće.

Tokom prva dva meseca 2015. godine, na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” proizvedeno je 4,23 miliona tona uglja, što je osam odsto više od planom predviđenih količina.

Najbolji proizvodni rezultat ostvaren je na površinskom kopu „Veliki Crljeni” gde je proizvedeno 1,37 miliona tona uglja, što je čak 25 odsto više od dvomesečnog plana. Na Polju „D” je iskopano 1,93 miliona tona uglja, a na Polju „B” nešto više od 170.000 tona.

Posebno treba istaći činjenicu da se od početka godine proizvodnja uglja na kopu „Tamnava-Zapadno polje” na jednom proizvodnom sistemu odvija redovno paralelno sa intenzivnim poslovima sanacije i revitalizacije opreme. Izuzetnim zalaganjem zaposlenih i menadžmenta RB „Kolubara” pokrenuta je proizvodnja uglja krajem prošle godine, a tokom prethodna dva meseca je iskopano blizu 750.000 tona lignita.

U februaru je na sva četiri ugljenokopa iskopano 1,95 miliona tona lignita, odnosno četiri odsto iznad plana za prethodni mesec.

Stabilnost i kontinuitet proizvodnog procesa na površinskim kopovima RB „Kolubara” izuzetno su značajni za kontiniranu proizvodnju električne energije i energetsku sigurnost države.

U dvadesetoj nedelji projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd su izvršili uzorkovanje sedimenata sa poplavljenog kopa. Stručnjaci Svetske banke su dali saglasnost na plan i obim analize uzorkovanih sedimenata. Izvršena je poseta predstavnika Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda sa delegacijom medjunarodnog nivoa.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući. Nije bilo nikakvih odstupanja u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima na lokaciji ispumpavanja.

Tokom dvadesete  nedelje projekta nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu.