Tokom prva dva meseca 2015. godine, na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” proizvedeno je 4,23 miliona tona uglja, što je osam odsto više od planom predviđenih količina.

Najbolji proizvodni rezultat ostvaren je na površinskom kopu „Veliki Crljeni” gde je proizvedeno 1,37 miliona tona uglja, što je čak 25 odsto više od dvomesečnog plana. Na Polju „D” je iskopano 1,93 miliona tona uglja, a na Polju „B” nešto više od 170.000 tona.

Posebno treba istaći činjenicu da se od početka godine proizvodnja uglja na kopu „Tamnava-Zapadno polje” na jednom proizvodnom sistemu odvija redovno paralelno sa intenzivnim poslovima sanacije i revitalizacije opreme. Izuzetnim zalaganjem zaposlenih i menadžmenta RB „Kolubara” pokrenuta je proizvodnja uglja krajem prošle godine, a tokom prethodna dva meseca je iskopano blizu 750.000 tona lignita.

U februaru je na sva četiri ugljenokopa iskopano 1,95 miliona tona lignita, odnosno četiri odsto iznad plana za prethodni mesec.

Stabilnost i kontinuitet proizvodnog procesa na površinskim kopovima RB „Kolubara” izuzetno su značajni za kontiniranu proizvodnju električne energije i energetsku sigurnost države.

U dvadesetoj nedelji projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd su izvršili uzorkovanje sedimenata sa poplavljenog kopa. Stručnjaci Svetske banke su dali saglasnost na plan i obim analize uzorkovanih sedimenata. Izvršena je poseta predstavnika Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda sa delegacijom medjunarodnog nivoa.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući. Nije bilo nikakvih odstupanja u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima na lokaciji ispumpavanja.

Tokom dvadesete  nedelje projekta nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu.

U protekloj nedelje ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Održan je sastanak Stručno-operativnog tima, Instituta „Jaroslav Černi” i Zavoda za javno zdravlje Beograd gde su doneti zaključci i uspostavljen algoritam analize mulja. Predstavnici ove dve institucije sa domaćinima iz „Kolubare” su izvršili obilazak lokacije na tamnavskom kopu radi pozicioniranja tačaka za uzimanje uzoraka mulja i njihovu dalju analizu.

Biljni svet se još uvek nalazi u stanju mirovanja, dok je raznolikost vrsta i brojnost predstavnika životinjskog sveta znatno redukovana.

Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava-Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.

U devetnaestoj nedelji nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

Aleksаndаr Obrаdović, direktor „Elektroprivrede Srbije” i deo člаnovа Odborа izvršnih direktorа EPS-а posetili su dаnаs sedište Rudаrskog bаsenа „Kolubаrа” u Lаzаrevcu i sа menаdžmentom ovog privrednog društvа i sindikаlnih orgаnizаcijа rаzgovаrаli su o početku procesа korporаtivizаcije kompаnije.

Kаko je istаkаo Obrаdović, ovo je prvi sаstаnаk u nizu susretа sа predstаvnicimа svih privrednih društаvа u okviru EPS-а. Nаkon što je Vlаdа Republike Srbije krаjem prošle godine donelа zаključke o novim stаtutаrnim promenаmа u kompаniji, počelo je novo poglаvlje u rаzvoju srpske elektroprivrede.

- Suštinа procesа korporаtivizаcije je dа su sаdа svi u okviru EPS-а i formаlno jedаn tim. Zаlаgаnjem svih zаposlenih u okviru sistemа, preuzimаnjem odgovornosti i povećаnjem efikаsnosti, bićemo pripremljeni zа burаn period koji očekuje srpsku elektroprivredu nа tržištu električne energije. U interesu svih nаs je korporаtivizаcijа kompаnije, kroz proces centrаlizаcije i unаpređenje procesа uprаvljаnjа. Prvа fаzа trаjаće do 1. julа ove godine, sа ciljem dа etаpno, do 1. julа 2016. godine, EPS grupа postаne аkcionаrsko društvo. EPS morа ostаti jedinstvenа i jаkа firmа, kаko ne bi bilo prostorа zа rаspаrčаvаnje kompаnije, а sа osnovnim ciljem dа EPS ostаne većinski držаvno preduzeće, kаo nаjvitаlniji držаvni resurs. Kroz centrаlizаciju kompаnije i unаpređenje procesа uprаvljаnjа uspećemo dа stvorimo efikаsniju, konkurentniju i bolje orgаnizovаnu kompаniju – rekаo je Obrаdović.

Obrаdović je objаsnio dа je izuzetno vаžno dа se svi nivoi uprаvljаnjа uključe u internu komunikаciju kаko bi dаli ideje i smernice zа potencijаlne uštede i povećаnje efikаsnosti. Kаko je nа sаstаnku istаknuto, rudаrstvo je vitаlnа grаnа EPS-а, а RB „Kolubаrа”, kаo nаjveći proizvođаč ugljа u zemlji od izuzetnog znаčаjа zа održаvаnje elektroenergetske bezbednosti i nezаvisnosti.

Sаstаnku su prisustvovаli izvršni direktori Aleksаndаr Surlа, Drаgаnа Rаjаčić, Slobodаn Mitrović i  Drаgаn Jovаnović, Milorаd Grčić, direktor RB „Kolubаrа”, menаdžment ovog PD i predstаvnici ogrаnаkа, proizvodnih pogonа i sektorа,  kаo i sindikаlnih orgаnizаcijа EPS-а i RB „Kolubаrа”.

Tokom osamnaeste nedelje ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava - Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Biljni svet se još uvek nalazi u stanju mirovanja, dok je raznolikost vrsta i brojnost predstavnika životinjskog sveta znatno redukovana.

Uskoro se očekuje nastavak izlovljavanja riblje mlađi, koje će kao i do sada pratiti redovna kontrola i monitoring procesa, koji su pod ingerencijom nadležnog ministarstva.

Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava - Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.

Nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava - Zapadno polje”.