Tokom osamnaeste nedelje ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava - Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Biljni svet se još uvek nalazi u stanju mirovanja, dok je raznolikost vrsta i brojnost predstavnika životinjskog sveta znatno redukovana.

Uskoro se očekuje nastavak izlovljavanja riblje mlađi, koje će kao i do sada pratiti redovna kontrola i monitoring procesa, koji su pod ingerencijom nadležnog ministarstva.

Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava - Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.

Nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava - Zapadno polje”.

Tokom januara, na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara”, proizvedeno je 2,29 miliona tona uglja, što je 11 procenata više od planom predviđenih količina za ovaj period.

Prekoplanska proizvodnja tokom januara u velikoj meri je rezultat izvanrednih proizvodnih ostvarenja na tamnavskim kopovima, gde je zabeležena proizvodnja duplo veća od predviđene, a na kopu „Zapadno polje” za sada radi samo jedan sistem za proizvodnju uglja.

Umesto planiranih 600.000 tona, na dva tamnavska ugljenokopa, „Velikim Crljenima” i „Zapadnom polju”, tokom januara je iskopano 1,22 miliona tona lignita.

S obzirom da su oba tamnavska kopa, tokom prošlogodišnje poplave, bila potpuno potopljena, veliki je uspeh ostvarenje prekoplanske proizvodnje lignita. Kontinuitet i stabilnost proizvodnog procesa na tamnavskim kopovima su značajni za stabilnost elektroenergetskog sistema i održanje energetske nezavisnosti Srbije.

Tokom sedamnaeste nedelje ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.
Prema navodima iz izveštaja Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, u prethodnoj nedelji su lokacije ispumpavanja obišli predstavnici Nemačke razvojne banke (kfw) i Svetske banke (WB) i nije bilo ni jedne primedbe na proces realizacije projekta.
Biljni svet se još uvek nalazi u stanju mirovanja, dok je raznolikost vrsta i brojnost predstavnika životinjskog sveta znatno redukovana.
Akcije izlovljavanja riblje mlađi obustavljene su do pojave novih udubljenja odsečenih od vodene mase, gde je moguće spašavanje riblje mlađi.
Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava-Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.
Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.
Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.
Nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

Prema navodima iz izveštaja Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, tokom šesnaeste nedelje nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

U prethodnoj nedelji nastavljeno je ispumpavanje vode sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Biljni svet se još uvek nalazi u stanju mirovanja, dok je raznolikost vrsta i brojnost predstavnika životinjskog sveta znatno redukovana.

Akcije izlovljavanja riblje mlađi obustavljene su do pojave novih udubljenja odsečenih od vodene mase, gde je moguće spašavanje riblje mlađi.

Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava-Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.

Prema navodima iz izveštaja Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, tokom petnaeste nedelje nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

U prethodnoj nedelji nastavljeno je sa ispumpavanjem vode u izmenjenom režimu, gde nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti kvalitet parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Akcije izlovljavanja riblje mlađi obustavljene su do pojave novih udubljenja odsečenih od vodene mase, gde je moguće spašavanje riblje mlađi.

Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava-Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.