Telekomunikacije

Telekomunikacioni sistem RB „Kolubara”

Intezivna rekonstrukcija telekomunikacione mreže u Rudarskom basenu „Kolubara” počela je 2008. godine. Osnova za razvoj sistema je konceptualno rešenje dato u Idejnom projekatu Telekomunikacionog sistema RB „Kolubara”.

Usvojeni su sledeći standardi:

veza između objekata uspostavlja se optičkim vlaknima;

računarska mreža između lokacija ima gigabitni protok;

svi objekti se strukturno kabliraju kablovima kategorije 7.

Najveći napori ulažu se u razvoju primarnog prstena optičke mreže između ključnih tačaka sistema: Sektor za AOP Lazarevac, „Tamnava”, „Prerada”, Komercijala-Vreoci i Uprava kopova Baroševac.

Do sada je 80 posto lokacija je povezano na računarsku mrežu optičkim vlaknima i 80 posto objekata je strukturno kablirano.

webmail

KADROVSKA STRUKTURA

U „Kolubari” je trenutno zaposleno 9.780 radnika. Visoku i višu stručnu spremu poseduje oko 13% zaposlenih.
Zahvaljujući visokim standardima uslova rada i širokim mogućnostima za usavršavanje i napredovanje, lojalnost naših zaposlenih je izuzetno visoka, što se pokazuje velikim brojem zaposlenih koji provode čitav radni vek u okviru Privrednog društva.